Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Obavijest o upisu djece 2018-19 u DV KAPLJICA

//Obavijest o upisu djece 2018-19 u DV KAPLJICA

Obavijest o upisu djece 2018-19 u DV KAPLJICA

Na temelju Odluke o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. u Dječji vrtić Kapljica donesene 11.04.2018. godine na 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica objavljenog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 18.07.2007. godine, a temeljem suglasnosti Osnivača na Plan i mjerila upisa djece za pedagošku godinu 2018./2019. KLASA: 601-01/18-01/10, URBROJ: 238/02-02-18-02 od dana 30.03.2018. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica objavljuje

OBAVIJEST

2018-04-12T11:52:13+00:00