REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/48
URBROJ: 238/02-02-20-01
Bistra, 15.07.2020.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.), članka 31. Statuta Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra 1/18 .), članka 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine 116/18) a vezano s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./21. sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, od 04. lipnja 2020. („Narodne novine“, broj 66/20.), Općinsko vijeće Općine Bistra na svojoj sjednici dana 15. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU

 

o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola sa prebivalištem na području Općine Bistra za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz proračuna Općine Bistra

 

I.

Općina Bistra, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2020./2021. osigurat će druge obrazovne materijale (radne bilježnice, atlase, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu) za učenike osnovnih škola koji:

  • imaju prebivalište na području Općine Bistra,
  • su upisani u Osnovnu školu Bistra na dan 15.7.2020.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi,
  • koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala,
  • koji ponavljaju razred.

II.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu.

 

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bistra“.

 

Predsjednica Općinskog vijeća

Marija Gregurović