Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20

Zakon o komunalnom gospodarstvu

NN 68/18, 110/18

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19

Zakon o proračunu

NN 87/08, 136/12, 15/15

Zakon o općem upravnom postupku

NN 47/09

Zakon o lokalnim izborima

NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 127/17, 138/20

Zakon o gradnji

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o javnoj nabavi

NN 120/16

Zakon o prostornom uređenju

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

Zakon o građevinskoj inspekciji

NN 153/13

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)