Približavanjem proljeća i proljepšanjem vremenskih prilika započele su i poljoprivredne aktivnosti, među kojima i uobičajeno spaljivanje korova, što podrazumijeva i povećanu požarnu ugrozu. Kako bi isto prošlo bez neželjenih posljedica po okoliš i kako bi se izbjega moguća ozlijeđivanja osoba koja provode navedene aktivnosti te materijalne štete, iz DVD-a Bistra prenosimo poruku upozorenja građanstvu.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 39/13, 48/15), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.), članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Bistra na 20. sjednici održanoj 5.1.2016. godine donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Na osnovi gornjih odluka DVD Bistra poziva sumještane da obrate pozornost na sljedeće:

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih puteva koje koriste. Pod održavanjem poljskih puteva smatra se naročito redovito održavanje i uređivanje poljskih puteva na način da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici ili posjednici dužni su održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve, uklanjati bolesne suhe biljke kao i biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. u roku 15 dana te uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

U cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika, prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici ili posjednici dužni su:

– dobiti odobrenje DVD-a Bistra o mjestu i vremenu spaljivanja,

– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,

– spaljivanje obaviti na udaljenosti većoj od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal te 30 m od stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih puteva),

– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

– spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),

– nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom,

– poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke provodi poljoprivredni redar Općine Bistra i nadležne inspekcije ovlaštene posebnim zakonima.

Sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog redara iz ove Odluke obavljat će komunalni redar Općine Bistra.

DVD Bistra