O ODSJEKU

Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:

funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Općine; investicijsko održavanje imovine Općine; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu; poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i drugih odgovarajućih akata); poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave); ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Voditelj odsjeka

Karlo Novosel,dipl.ing.građ.
e-mail: karlo.novosel@bistra.hr

 

Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Domagoj Eršek, mag.ing.oecoing.
e-mail: domagoj.ersek@bistra.hr

 

Upravno komunalna referentica

Martina Prihistal
e-mail: martina.prihistal@bistra.hr 

 

Komunalni redar

Velimir Kalamir
e-mail: velimir.kalamir@bistra.hr
mob: 098/9755-106

Rad sa strankama – voditelj odsjeka

Ponedjeljak 
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda 
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak 
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak 
stranke se ne primaju

Rad sa strankama – komunalni redar 

Ponedjeljak i srijeda
8:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 sati

Skip to content