Klasa: 112-03/18-01/01

Urbroj: 238/02-04/01-18-01

V.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. – u nastavku teksta ZSN), raspisuje i objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme – 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto viši referent za prostorno planiranje i komunalno uređenje – 1 izvršitelj, u Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Osobe, prijavljene na oglas moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 1. punoljetnost;
 2. hrvatsko državljanstvo;
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik graditeljstva
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. položen državni stručni ispit;
 4. poznavanje rada na računalu.

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu odgovarajuće struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 69/18.), na  mogu se javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.

U upravnim tijelima Općine Bistra nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).

U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis;
 2. neovjeren preslik diplome;
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
 5. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 7. neovjeren preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit;
 8. neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
 9. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od
8 dana od objave oglasa putem nadležne službe zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Bistra, Bistranska 98, 10298 Donja Bistra s naznakom: »Za oglas za prijam u službu – viši referent za prostorno planiranje i komunalno uređenje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra– ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se ona ponuda koja sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa i stekle su status kandidata prijavljenog na oglas bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Općine Bistra i na web-stranici www.bistra.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na oglasnoj ploči Općine Bistra i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglas.

Općina Bistra

Datum objave oglasa na stranicama HZZ-a: 11.04.2018.

 

[embeddoc url=”http://bistra.hr/wp-content/uploads/2018/04/viši-referent-oglas.pdf” download=”all”]

Skip to content