Zakoni i propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20

Zakon o komunalnom gospodarstvu
NN 68/18, 110/18, 32/20

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19

Zakon o proračunu
NN 814/21

Zakon o općem upravnom postupku
NN 47/09, 110/21

Zakon o lokalnim izborima
NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23

Zakon o gradnji
NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o javnoj nabavi
NN 120/16, 114/22

Zakon o prostornom uređenju
NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

Zakon o građevinskoj inspekciji
NN 153/13

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)

Skip to content