OBAVIJEST O PROMJENI TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I POSLOVNE BANKE OPĆINE BISTRA


Obavještavaju se svi stanovnici Općine Bistra i poslovni partneri da je Općina Bistra promijenila broj transakcijskog računa i poslovnu banku.

Od dana 01.07.2024. godine Općina Bistra posluje preko novog računa za redovno poslovanje IBAN: HR4724060061854700001, SWIFT / BIC: ESBCHR22, otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

Sva plaćanja ( komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, najmovi, zakupi i drugo ) koja ste do sada vršili na stari broj računa Hrvatske poštanske banke d.d. HR7623900011854700001, potrebno je ubuduće vršiti na novi broj transakcijskog računa IBAN: HR4724020061854700001.

Napomena:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva!
Evidentirajte promjenu ako imate trajni nalog!

Skip to content