REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Općinsko vijeće

 

KLASA: 021-01/17-01/

URBROJ: 238/02-01-17-01

Bistra, 28.11.2017.

 

Na temelju članaka 86., 87. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-03/17-03/51; URBROJ: 238/1-18-02/4-17-2 od 08.08.2017.) danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša Općinsko vijeće Općine Bistra na 4. sjednici održanoj 28.11.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Donja Bistra – Poljanica i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra

 

Članak 1.

Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Bistra pristupa izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Donja Bistra – Poljanica i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra (dalje u tekstu: izmjene Plana) temeljem članaka 86., 87. i  113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) (dalje u tekstu ZPU). Izmjene Plana će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPU, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

Članak 2.

Obuhvat plana

Obuhvat važećeg DPU određen je slijedećim granicama: sa sjevera Bistranskom ulicom, s jugoistoka ulicom Pešćenka, sa zapada Gajevom ulicom do sjeverne granice k.č.br. 3366/2 k.o. Donja Bistra, te zapadnim granicama k.č.br. 3333, 3365/11 i 3365/5 k.o. Donja Bistra, do Bistranske ulice. Sve vlasničke čestice u obuhvatu plana nalaze se unutar obuhvata zahvata urbane komasacije.

Ovom odlukom se obuhvat zahvata urbane komasacije mijenja u sjeveroistočnom dijelu na način da se iz obuhvata urbane komasacije isključuju k.č.br. 3357/1, 3357/2, 3357/3, 3357/4, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362 i 3363 u cijelosti te dio k.č.br. 3353, sve k.o. Donja Bistra.

Izmjene obuhvata zahvata urbane komasacije prikazane su na grafičkom prilogu ove odluke.

Sukladno stavku 2. članka 113. ZPU izmjena DPU i izmjena PPUO izraditi će se i donijeti istodobno.

 

Članak 3.

Ocjena stanja u obuhvatu plana

Plan obuhvaća neizgrađeni dio građevinskog područja između naselja Donja Bistra i Poljanica koji je iznimno atraktivno područje za širenje naselja jer se u njegovoj blizini nalaze svi postojeći javni i poslovni sadržaji: osnovna škola, dječji vrtić, ambulanta, ljekarna, sportski centar te trgovački i drugi komercijalni sadržaji.

 

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Detaljnim planom uređenja planirana je provedba urbane komasacije u cijelom obuhvatu. U sjeveroistočnom dijelu obuhvata planirana je izgradnja kružnog toka na spoju Bistranske ulice i ulice Pešćenka. Obzirom da je urbana komasacija dugotrajni postupak ovim izmjenama plana iz obuhvata urbane komasacije izuzimaju se čestice koje graniče s ulicom Pešćenka i Bistranskom ulicom. Te će se čestice parcelirati u posebnom postupku u kojem će se riješiti imovinsko pravni odnosi s vlasnicima, te će se na taj način omogućiti izgradnja kružnog toka znatno prije provedbe postupka urbane komasacije.

Obuhvat urbane komasacije određen je Prostornim planom uređenja općine te ga je i u PPUO potrebno izmijeniti i uskladiti. Sukladno stavku 2. članka 113. ZPU izmjene i dopune prostornih planova različite razine mogu se izrađivati i donositi istodobno. Slijedom toga provest će se jedinstveni postupak izmjene DPU i PPUO.

 

Članak 5.

Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

 

Članak 6.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

 

Članak 7.

Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana

Plan će se izraditi na digitalnom vektorskom formatu katastarskog plana dopunjenog topografskim podacima.

 

Članak 8.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:

 1. Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
 2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica Ivana Lučića 2a/VI; 10000 Zagreb
 3. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, 10000 Zagreb
 4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 5. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije; Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 7. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb
 8. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
 9. HEP, Distribucijsko područje ELEKTRA ZAPREŠIĆ, Bana Josipa Jelačića 14, 10290 Zaprešić
 10. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb
 11. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
 12. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
 13. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb
 14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni odjel Zagreb, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb
 15. Komunalno poduzeće “Zaprešić”, Pavla Lončara 2, 10290 Zaprešić
 16. Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, 49210 Zabok
 17. Mjesni Odbori Donja Bistra i Poljanica Bistranska

 

Članak 9.

Rokovi za izradu plana

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.

Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski sustav putem Zavoda. (čl. 88.)

Izrađivač plana će uz punomoć nositelja izrade dostaviti nadležnim javnopravnim tijelima odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od trideset dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.)

Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.

Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.

Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine. (čl. 96.)

Nositelj izrade dostavit  će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)

Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)

U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.

Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasrpave smatrat će se da su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.)

Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.

Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja mišljenja. (čl. 107.)

Po dobivanju mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Sukladno prethodnom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će Upravni odjel Općine Bistra sukladno odredbama članaka 68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15).

 

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana

Do usvajanja plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem Detaljnom planu uređenja Donja Bistra – Poljanica.

 

Članak 11.

Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Bistra.

 

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom glasniku Općine Bistra.

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Gregurović