REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

KLASA: 112-02/19-01/01

URBROJ: 238/02-03-19-03

Bistra, 07.03.2019.

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08, 61/11, 04/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto poljoprivredni redar dana 07.03.2019. objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

Dana 14.03.2019. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u Općini Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

POLJOPRIVREDNI REDAR

a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam službenika/ce na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 16/19 dana 15.02.2019. te biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj biltena 33 dana 15.02.2019. i na web stranici Općine Bistra www.bistra.hr.

Povjerenstvo je utvrdilo da 2 (dva) kandidata/kinje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i mogu pristupiti pisanom testiranju i to prema abecednom redu prezimena

 

od A do Ž

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Za kandidae/kinje koji/e neće pristupiti  pisanom testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na javni natječaj.

Kandidatu koji bude remetio mir tijekom rješavanja testa i/ili pokušao komunicirati s drugim kandidatima ili prepisivati, već pri prvome takvom ponašanju bez prethodne opomene bit će oduzet test i smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Test se sastoji od 30 pitanja. Kod pitanja potrebno je odabrati između ponuđenih odgovora, što se čini zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora ili objasniti određene radnje.

Bodovanje testa: Svaki točan odgovor boduje se s 1 bodom. 1 bod može se ostvariti samo potpunim točnim odgovorom. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokruženo na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na pisanom testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1.

Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

 

Rješavanje testa traje najviše 30 minuta.

Povjerenstvo će putem kontakt e-maila navedenih u prijavama, obavijestiti kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

 

Povjerenstvo će s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju obaviti intervju dana 14.03.2019. s početkom u 11,00 sati, na kojem kandidati mogu ostvariti najviše 10 bodova. Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrđivati interes, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja i sposobnosti:

 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01 – vjerodostojno

tumačenje., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br.47/09)
  • Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15)
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18)
  • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 55/13, 60/13, 108/17)

 

Kandidat može koristiti vlastitu pisanu literaturu.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Bistra www.bistra.hr i oglasnoj ploči upravnog tijela Općine Bistra.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Danijel Drviš v.r.